El món dels morts

Les àrees funeràries de les comunitats humanes de ses Salines

El món dels morts és una font important de coneixement de les societats humanes. Els rituals relacionats amb el tractament i l’homenatge als nostres difunts diu molt de les nostres creences. A més, la ubicació d’un cementeri és indicatiu de la presència propera d’una comunitat humana, amb la qual els difunts van tenir en vida vincles familiars i veïnals.

A ses Salines, sota els carrers del nucli urbà i al seu entorn immediat, es coneixen diverses àrees funeràries relacionades amb les persones que l’habitaren en diferents períodes . Algunes d’aquestes àrees funeràries es coneixen sols per informacions orals, com les quatre sepultures que envolten per fora el perímetre del fossat, dues al carrer del Rector Ferrando i dues al carrer Plató.

La presència d’assentaments postalaiòtics al territori de ses Salines va donar lloc a la formació d’una important necròpoli a la finca de sa Carroja, que va estar en ús des de l’inici del III aC fins al segle VI dC. Tot i així, el seu moment de màxim esplendor va tenir lloc en època romana, concretament entre els segles I aC i I dC. Durant aquest llarg lapse de temps, es va practicar tant el ritual d’incineració com el d’inhumació dels cossos.

Tomba d’inhumació trobada durant una obra al carrer de Plató. Foto: Bauzà, H. i Ponç, A. (1998) Una fortificació romana a ses Salines. Mayer, M.; Nolla, J.M. i Pardo, J. (eds) De les estructures indígenes a l’organització provincial romana de la Hispània Citerior. Homenatge a Josep Estrada i Garriga. Societat Catalana d’Estudis Clàssics, Barcelona: 101-114.

Làpida funerària de sa Carrotja. Museu de Mallorca, inv. 28083. Foto: Tugores, F. (ed) (2005) El món romà a les Illes Balears. Obra Social. Fundació «la Caixa», Barcelona.

Làpida funerària de sa Carrotja. Col·lecció particular.

Urna funerària (urna). Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona), inv. 28401. Foto: Tugores, F. (ed) (2005) El món romà a les Illes Balears. Obra Social. Fundació «la Caixa», Barcelona.

Urna funerària (urna). Museu d’Arqueologia de Catalunya (Barcelona), inv. 28400. Foto: Tugores, F. (ed) (2005) El món romà a les Illes Balears. Obra Social. Fundació «la Caixa», Barcelona.

De la necròpoli de sa Carroja procedeix el major conjunt d’inscripcions funeràries romanes de les illes Balears.  L’estudi dels noms de les persones a les quals rendeixen homenatge aquestes esteles ha donat peu a interessantíssimes hipòtesis sobre els seus llocs d’origen. Alguns noms romans s’han relacionat amb l’assentament de població del centre d’Itàlia durant la romanització del sud-est de Mallorca. També s’ha proposat la continuïtat d’un substrat indígena a la zona, representat per algunes possibles pervivències de l’onomàstica autòctona, que són encara objecte de debat.

Una altra necròpolis, que sembla que va ser exclusivament infantil, es va descobrir als anys 60 del segle XX al sud-oest del nucli urbà.

Tot i que no es va poder datar, sabem que els enterraments es van realitzar en petites urnes de pedra.

Les urnes recorden els conjunts d’urnes provinents de sa Carroja, entre altres paral·lels semblats de l’illa de Mallorca, amb cronologies que anirien des de l’època postalaiòtica fins a l’època romana.